Jeżeli jesteśmy płatnikami musimy być świadomi swoich praw oraz obowiązków.

Jeżeli jesteśmy płatnikami musimy być świadomi swoich praw oraz obowiązków.

1 kwietnia 2021 Wyłącz przez zapnowe535

Jeżeli jesteśmy płatnikami musimy być świadomi swoich praw ale także obowiązków. Płatnik to osoba , jaka na mocy ustaw podatkowych podlega obowiązkowi podatkowemu. Płatnikiem jest zatem każda osoba fizyczna, która osiąga dochody, w tym osoby niepełnoletnie. Do jednych z podstawowych obowiązków każdego płatnika jest przestrzeganie wszelakich terminów płatności. Warto pamiętać, że w przypadku braku terminowej wpłaty należności powstaje zaległość podatkowa, od której trzeba naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień zapłaty należności uważa się pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym od pracy. Kolejnym ogromnie ważnym obowiązkiem jest przechowywanie wszelkich faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków. Dokumenty należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia, jaki wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym minąłby termin płatności podatku. Jeżeli zostaniemy wezwani przez organ podatkowy w celu złożenia wyjaśnień, zeznań czy przedłożenia dokumentów należy stawić się w nim w wyznaczonym dniu. Jeżeli pomimo wezwania organu podatkowego nie stawimy się osobiście bez podania przyczyny, możemy zostać ukarany grzywną porządkową do 2800 zł. Zapraszamy na stronę www.piotrmoll.pl